I utställningen ”Vattnet kommer!” visar vi på forskningsresultat om landskapsförändringarna, men också på hur människor, beslutsfattare, arkitekter och planerare förhåller sig till hotet om stigande havsnivåer i planering och design av ett föränderligt landskap.

Med inblickar i skånska kommuner och utblickar i världen (USA, Europa och Asien), visar vi hur olika förhållningssätt kan leda till olika svar på vilka åtgärder som är lämpliga.

Ett resultat av ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och SLU, finansierat av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Utställning och katalog har tagits fram med bidrag från Region Skånes miljövårdsfond samt Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

Kurator: Carola Wingren
Grafisk form och scenografi: Annika Karlsson
Utskrifter har tagits fram med hjälp av Mediaverkstaden Skåne, Malmö.