Här finns stor potential att skapa en attraktiv stadsdel med en spännande mix av gamla hamn- och industrimiljöer och ny bebyggelse. Fullt utbyggt kan området rymma cirka 9000 nya bostäder i en till stora delar urban innerstadsmiljö med hög täthet i de mest kollektivtrafiknära lägena. Här finns också plats för ett varierat näringsliv med cirka 12 000 till 16 000 nya arbetsplatser.

Översiktsplanen blickar långt in i framtiden
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska vara vägledande inför beslut om användningen av mark-och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas i framtiden. Översiktsplanen för Nyhamnen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen och bygger vidare på dess prioriteringar, strategier och planeringsriktlinjer. Översiktsplanen för Nyhamnen beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna.

Tyck till om planförslaget
Under perioden 15 maj till 1 sept kan du lämna synpunkter på planförslaget. Efter mindre justeringar kan sedan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige under 2018/2019. Senast den 1 september kan synpunkter på planförslaget skickas in skriftligen via:

  • webbformuläret: www.malmo.se/fopnyhamnen
  • e-post: stadsbyggnadskontoret@malmo.se
  • postadress: Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Skriv "Utställningssvar FÖP Nyhamnen" på kuvertet eller rubriken. Glöm inte att ange ditt namn och din adress.

Utställningen är producerad av stadsbyggnadskontoret Malmö stad.

Bild borttagen.