Arkitekturstaden Malmö är en översiktsplan som tydliggör Malmö stads ambitioner för hur stadens arkitektoniska kvaliteter ska bevaras, stärkas och utvecklas, samt hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära, tät, grön och blandad stad. När planen är antagen av kommunfullmäktige kommer den att vara vägledande i Malmö stads arbete med t.ex. projektutveckling och beslut i frågor som rör det offentliga byggandet och förvaltningen, detaljplanering och bygglov.

Med Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt. Nio teser fungerar som ett verktyg för att identifiera hur varje byggprojekt kan tillföra värden som såväl malmöborna, samhället och byggherren kan ta del av.

Målet är att skapa vardagsmiljöer av god kvalitet, som bidrar till hälsa och välbefinnande, i alla skalor och i alla delar av staden. Samtidigt behöver det finnas utrymme för projekt av såväl exceptionell kvalitet som enklare arkitektur. Utmaningen är att säkerställa rätt kvaliteter på rätt plats och utifrån förutsättningarna i varje projekt.