Kommunernas önskan att bygga en attraktiv och estetiskt tilltalande stad sätts många gånger på prov av byggherrarnas vinstintresse. Än mer kompliceras detta av att det i stora delar av landet råder bostadsbrist. Önskan att bygga snabbt och billigt gör att kvaliteten åsidosätts. Kortsiktiga prioriteringar vinner över de mer långsiktiga perspektiven.

Ett av fyra seminarier arrangerade av Form/Design Center med stöd av Kultur Skåne. Vad händer i Skåne, hur kan vi tillsammans bidra till en bra livsmiljö och hur kan vi ta tillvara kunskaper och engagemang från praktiker, forskare och de som bor och verkar i vår region?

FÖRMIDDAG
I samtalet under förmiddagen som leds av Lars Mogensen deltar:

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och särskild utredare för Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design.

Ingar Brinck, professor i Teoretisk filosofi vid Lunds Universitet med inriktning bland annat på det kroppsliga tänkandet i relation till det fysiska och kulturella rummet.

Dan Hallemar, redaktör för tidskriften Arkitektur och ansvarig för ArkDes stora pågående bostadsutställning Bo.Nu.Då: Bostadsfrågor och svar under 99 år.

Monica von Sclmalesee, chefsarkitekt på White Arkitekter i Stockholm med ett stort engagemang för hur man skapar möjligheter till nya lösningar och för att bygga vackra, täta och hållbara städer.

EFTERMIDDAG
Leds av Caroline Dahl, verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium och kommer att handla om HUR och där vi i mindre grupper diskuterar kring hur vi går tillväga för att bygga för en bra livsmiljö? Teman för eftermiddagen är:

Mått, politik och system för hållbart byggande – kvantitet och kvalitet
Tim Delshammar, landskapsarkitekt vid Gatukontoret i Malmö stad. Tidigare lektor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp.

Hållbar stadsutveckling är en utmaning som kräver att planeringen hanterar en mängd olika mål och målkonflikter, till exempel mellan en tät stadsstruktur och behovet av ekosystemtjänster. Planeringsverktyg och certifieringssystem har blivit allt vanligare hjälpmedel i dessa avvägningsprocesser. Men vilka mått är viktiga för att beskriva en god bebyggd miljö? Vilka processer stöder arbetet med framtidens stadsmiljö? Vad händer om planeringen utgår från ekosystemtjänster?

Om Stadsplan 2017
Malin Hellman, översiktsplanearkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

”Stadsplan 2017” är framtagen av Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg och utgör ett förslag till översiktsplan för Helsingborgs centralort. Planeringsperspektivet är 2035 och befolkningsprognosen är 175 000 invånare. Syftet med stadsplanen är ”att hitta plats för allt det som behövs i en växande stad” och pröva det genom förtätning, samtidigt som staden ska bli mer attraktiv och hållbar. ”Det handlar om många stora och viktiga frågor. Till exempel att vi har bostäder till alla, att barnen har skolor och förskolor nära hemmet, att vi har gröna miljöer där vi kan röra oss, att vi kan ta hand om regnvatten, att vi har utrymme för arbetsplatser, att vi kan ta oss fram smidigt med kollektivtrafik, cykel, bil med mera.”

VAR: Dunkers Kulturhus, Helsingborg
NÄR: 25 november kl 9.30-16
KOSTNAD: Ingen kostnad, men om du anmäler dig och sedan inte dyker upp tar vi ut en avgift om 300 kr.
ANMÄLAN: Anmäl dig här innan 22 november »

MED STÖD AV Region Skåne

I SAMVERKAN MED Mistra Urban Futures, Tankesmedjan Movium, Mötesplats Social Innovation och Helsingborgs stad.

TACK TILL Centrum för fastighetsföretagande, Kommunförbundet Skåne, Skånskt bostadsnätverk, och Sveriges Arkitekter.

ÖVRIGA SEMINARIER I SERIEN:
Stadsutveckling ur ett invånarperspektiv, Malmö, 29 september »
Urbana gemenskaper, Ystad, 18 oktober »
Designprocesser, Kristianstad, 6 december »