Hur ska Malmö byggas i framtiden? Det vill Malmö stad ta reda på genom ett arkitekturprogram som tydliggör stadens ambitioner för hur arkitektoniska kvaliteter ska bevaras, stärkas och utvecklas, samt hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära, tät, grön och blandad stad. När programmet slutligen antas av kommunfullmäktige kommer den att vara vägledande i Malmö stads arbete och beslut i frågor som rör stadens planering och det offentliga byggandet.

Lina Olsson deltar som ”kritisk vän”, en person som på det ena eller andra sättet arbetar med liknande frågor som föreläsarna men från en annan sektor. Lina Olsson är lektor vid Malmö högskola, institutionen för urbana studier. För närvarande studerar hon det kommunala markägandets betydelse för kommuners förutsättningar att planera och främja privata investeringar i stadsutbyggnad. Den kritiska vännens roll är att reflektera över det som sagts under presentationen utifrån sin verksamhets perspektiv.

Arkitekturstaden Malmö är inne i en andra dialogfas. Ett utställningsförslag är ute på remiss och synpunkter på förslaget samlas in till och med 31 maj.

Läs mer om utställningen Arkitekturstaden Malmö.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Malmö stad och ISU
KOSTNAD: Ingen kostnad
ANMÄLAN: https://docs.google.com/forms