Centrum för boendets arkitektur har varit verksamma sedan 2017 på Chalmers och syftet är att bygga en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. En plattform för ökad samverkan mellan näringsliv, kommuner och akademi med gemensamma forskningsansökningar och forsknings- och utvecklingsprojekt för bostadsutvärderingar, bostadsutveckling och utveckling av ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar. Idag är ett 40-tal företag och organisationer betalande medlemmar i CBA. Under bostadsdagen kommer forskarna Ola Nylander, Anna Braide och Kaj Granath presentera CBAs verksamhet i form av populariseringar av gjord forskning, pågående projekt om ekonomi och kvalitet. Men även de kurser i ekonomi, planlösningar och detaljens betydelse som CBA driver som vidareutbildning. Forskarna Mattias Kärrholm, Marie-Claude Dubois, Erik Johansson och Per-Johan Dahl från LTH-A kommer presentera pågående forskning och utvecklingsprojekt inom kompetensområdena arkitektur, boende och bostadsutveckling samt energi- och byggnadsdesign. Ämnen som kommer behandlas handlar bland annat om förtätning, dagsljus i flerbostadshus, nya byggnadstyper för boende, nya relationer mellan privata och offentliga rum i bostadsområden samt boendegemenskap och brukarinflytande. I programmet kommer också arkitekter medverka med presentationer av aktuella bostadsprojekt i regionen.

Program:

Ladda hem programmet som PDF här>>.

 

13:00–13:30 Centrum för boendets arkitektur, CBA Ola Nylander, Kaj Granath och Anna Braide, från CBA, Chalmers hälsar välkommen och berättar om CBAs verksamhet i form av populariseringar av gjord forskning, pågående projekt om ekonomi, kvalitet och flexibilitet. Men även de kurser i ekonomi, planlösningar och detaljens betydelse som CBA driver som vidareutbildningar.

13:30 Det hållbara hemmet Tekn dr Pernilla Hagbert, KTH har för CBAs räkning gjort en popularisering av sin avhandling som nu ges ut av Studentlitteratur.

13:50 Förtätning av ett miljonprogramsområde, exemplet Norra Fäladen Professor Mattias Kärrholm, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet. Ett forskningsprojekt som studerar de sociala effekterna av långsam förtätning.              

14:10 Accessory Dwelling Unit, en ny byggnadstyp i villaområdet Per-Johan Dahl, arkitekt och universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds universitet .Ett forskningsprojekt om en ny byggnadstyp som möjliggör förtätning av villaområden..

14:30 Paus

15:00 Att bygga billigt är dyrt Adj professor Kajsa Crona, Chalmers CBA, presenterar CBAs kortrapport om bostadsekonomi, där avskrivning och möjligheterna till hållbart bostadsbyggande är i fokus.

15:20 Hållbart boende i gemenskap: ett steg mot integration och minskad klimatpåverkan  Ivette Arroyo arkitekt och Erik Johansson civilingenjör , Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds universitet. Ett forskningsprojekt som studerar nya boendeformer som består av olika grader av boendegemenskap och brukarinflytande.

15:40 Daylight in Swedish multi-dwelling buildings Iason Bournas, doktorand, Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds universitet. Research on the effects of urban densification, building typology and occupant behavior.

16:00 Den föränderbara bostaden. Anna Braide, tekn dr och arkitekt, Chalmers CBA, berättar om sin avhandling Dwelling in Time (2019) om flexibla bostäder och social hållbarhet.

16:20 Avslutning med diskussion/sammanfattning av dagen. Vilka är de viktiga bostadsbyggarfrågorna? Med vad och hur kan bostadsforskningen bidra till ökad kvalitet och hållbarhet i bostadsbyggandet?

17:00 Bostadsdagen avslutas Möjlighet till mingel en stund efteråt.

Medverkande på bostadsdagen 4 februari

Ola Nylander, arkitekt och professor Chalmers, är initiativtagare till CBA och har rollen som centrumföreståndare. Nylander kommer berätta om CBAs bakgrund och målsättning samt presentera några kommande FoU-projekt under 2020. Anna Braide är arkitekt och lektor på Chalmers, hon disputerade 2019 med avhandlingen Dwelling in Time, som utvecklar kunskap om flexibla bostäder och social hållbarhet. Anna utvecklar nu avhandlingsarbetet med ett anslag från Boverket. Kaj Granath är arkitekt och gästforskare på Chalmers och CBA. Kaj arbetar bland annat med forskningsprojekt VMK, Volym med kvalitet för Framtiden, allmännyttan i Göteborg. Tidigare forskning har handlat om BIM och digitalisering som ett verktyg för ökad kvalitet i bostadsbyggandet. Kajsa Crona är arkitekt på Sweco Architects och adjungerad professor på Chalmers, knuten till CBA. Kajsa skrev 2019 rapporten Att bygga billigt är dyrt som ett FoU uppdrag från CBA i samverkan med Bofrämjandet. Mattias Kärrholm är arkitekt och professor i arkitekturteori vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på användningsfrågor, stadens offentliga rum, byggnadstyper och territorialitet. Han har gett ut boken Retailising Space, Architecture, Retail and the Territorialisation of Public Space (på Routledge 2016) och kommer i år ut med boken Animated Lands, Studies in Territoriology (på Nebraska University Press), skriven tillsammans med Andrea Mubi Brighenti. Per-Johan Dahl är arkitekt och universitetslektor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på nya byggnadstyper, urban form och kreativa processer i hållbara livsmiljöer. Dr. Dahl har undervisat vid flertalet universitet i USA, Asien, Europa och Mellanöstern. Han är styrelsemedlem i Research Institute for Experimental Architecture, expertråd vid den vetenskapliga kommittén för China Lab vid Politecnico di Torino samt medlem i SAR/MSA, AIA och HKIA. Erik Johansson är civilingenjör och universitetslektor vid avdelningen Boende och bostadsutveckling, institutionen för Arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet. Hans forskning har främst fokuserat på mikroklimat och termisk komfort i urbana miljöer, men han är även involverad i forskningsprojekt som rör energianvändning i hushåll, energirenovering av bostadsområden samt boendeformer som främjar integration och minskad klimatpåverkan. Ivette Arroyo is an architect and a post-doctoral fellow at Housing Development & Management, Department of Architecture and Built Environment, Lund University. PhD degree from Lund University on housing recovery and user involvement after disasters focusing on areas affected by typhoon Haiyan in the Philippines. She is currently doing research on sustainable ways of living together, intergenerational and multicultural integration in Sweden. Iason Bournas is currently pursuing his doctorate degree in architecture from Lund University. His research focuses on the daylight performance of Swedish multi-dwelling buildings with respect to urban densification, occupant perception and electric lighting use. His primary expertise is daylight simulation, for which he has received various awards, and which he has lectured in the MSc and BArch educational levels in Europe and Asia. He also works as a daylight simulation expert for Inform Design AB, which specializes in facades, building physics and indoor climate assessments. Iason Bournas är medförfattare till den nyligen utkomna boken Daylighting and Lighting under Nordic Sky. Här diskuteras dagens högre och mer komplexa krav på dagsljus i takt med förtätningen av staden. Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur och forskare vid avdel-ningen för Urbana och Regio- nala Studier på KTH. Pernilla disputerade 2016 vid Chalmers, med avhandlingen: ”A sustainable home : reconcenptualizing home in a low-impact society”. Pernillas forskning berör frågor kring omställning bortom inlåsningar i eko-effektiva och tekno-ekonomiska lösningar, med utgångs- punkt i socio-kulturella perspektiv på hållbar samhällsbyggnad och en förståelse för vardagspraktiker.

 

ANMÄLAN: Seminariet är fullbokat. Enstaka reservplatser kan finnas, vänligen kontakta lotta.sarnbratt@chalmers.se