Free entrance

Information till yrkesverksamma under coronakrisen

Med anledning av coronaviruset samlar vi här information och länkar som kan vara viktiga för dig som är yrkesverksam inom arkitektur, design eller konsthantverk.

Har du eller ditt företag tillgång till en 3D-printer och vill hjälpa till att producera utrustning till sjukvården? Malmö stad och Minc har startat ett samarbete för att samordna insatsen. Läs mer ››

Inställda uppdrag

Se över de överenskommelser du har med uppdragsgivare och andra. Diskutera möjligheten att tidigarelägga utbetalning av hela eller delar av din ersättning. Det är inte rimligt att du ensam bär den ekonomiska effekten om uppdrag senareläggs eller ställs in.

Om ett uppdrag avbokas eller ställs in, kan det vara fråga om ett avtalsbrott där du kan ha rätt till ersättning för de kostnader du haft eller beräknas få. Även om det inte finns ett skriftligt avtal kan det räcka med att kunna visa att det finns en överenskommelse muntligt, via mail, offert eller liknande.

Ska de teckna nya överenskommelser är det viktigt att avtala villkor där riskerna delas mellan båda parterna. Glöm inte avtalen med egna underleverantörer eller andra som kommer att anlitas i uppdraget. Annars kan du stå utan inkomst men ändå behöva betala underleverantörer.

Lättnader i betalning av skulder

Kontakta CSN, det går att få nedsättning och betala mindre under en tid med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl.

Om du äger ditt boende, kontakta din bank och hör efter om du kan få amorteringsfritt och/eller skjuta upp räntebetalningar under en viss tid. Finansinspektionen har meddelat att inkomstbortfall kopplat till coronaviruset kan utgöra särskilda skäl för undantag från amortering.

Läs mer om nedsättning av studielån hos CSN ››

Läs mer om amortering och uppskov av räntebetalningar hos Finansinspektionen ››

Regeringens åtgärder

Regeringens krispaket på 500 miljoner till kulturen

Den 20 mars höll kulturministern och kulturutskottets ordförande en presskonferens där man gav besked om att 500 miljoner kronor fördelas till kulturaktörer inkluderande enskilda konstnärer för akuta åtgärder.

Den 23 april beslutade regeringen hur totalt 500 miljoner i krisstöd till kulturverksamheter, enskilda konstnärer och författare som kompensation för intäktsbortfall med anledning av Coronakrisen ska fördelas.

Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier till enskilda kulturskapare. Sveriges Författarfond ska fördela 10 miljoner kronor till författare och litterära upphovspersoner. Statens kulturråd fördelar 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen.

Läs mer i Pressmeddelande från Kulturdepartementet ››

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. Dessa kan sökas av enskilda skapare inom alla konstarter.
Ansökningsperioden startar tis 28 april.
Läs mer ››

Kulturrådet
Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur stödpaketet till kulturen.
Ansökningsperioden startar tis 28 april.
Läs mer ››

Regeringens övriga åtgärder

Regeringen har presenterat flera olika stödpaket som påverkar kultursektorn. Det gäller bland annat korttidspermittering, A-kassan, hyresrabatter, företagslån med mera.

Här är en sammanställning av de åtgärder som vidtas i samband med coronakrisen och som berör designers, både anställda och företagare. Observera att förslag och beslut kan komma att ändras, så du bör gå in på den här hemsidan då och då för att se den aktuella situationen.

Förbättringar i A-kassan
Kraven för att få a-kassa sänks, både vad gäller hur mycket du behöver ha arbetat och hur länge du behöver ha varit medlem i en a-kassa.

Läs mer om förändringarna ››

Korttidsarbete
Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet från och med 7 april. Det gäller retroaktivt från och med 16 mars.

Läs mer på om korttidsarbete ››

Säga upp personal
Här hittar du samlad information om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Läs mer om uppsägning av personal ››

Läs mer om uppsägning på grund av arbetsbrist ››

Nya regler vid sjukdom
Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader från och med april. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Läs mer om nya regler vid sjukdom ››

Anstånd med betalning av skatt och moms
För att bättra på likviditeten i ditt företag kan du få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, egenavgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. De nya reglerna gäller från den 7 april.

Läs mer om anstånd med betalning av skatt och moms ››

Nedsättning av socialavgifter
Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Reglerna trädde i kraft den 6 april.

Läs mer om nedsättning av socialavgifter ››

Utökad avsättning till periodiseringsfond
Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt.

Läs mer om avsättning till periodiseringsfond ››

Statlig företagsakut
Staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns ingen formell på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Läs mer om statens stödpaket ››

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Stödet gäller från 1 april – 30 juni och kan sökas i efterhand.

Läs Regeringens förslag om vilka branscher som ska kunna ta emot hyresstöd. Bland annat nämns stödtjänster till artistisk verksamhet, litterärt och konstnärligt skapande, drift av teatrar, konserter och konserthus.

Läs på Regeringens hemsida ››

Rådgivning och stöd i din region eller kommun
Vill du diskutera ditt företags situation med en rådgivare så finns det flera organisationer och myndigheter som i sin ordinarie verksamhet kan erbjuda information, stöd och rådgivning till företag.

Läs mer om rådgivning i din region eller kommun ››

Export och import
Har du frågor om hur tullhanteringen kan påverkas av coronaviruset och vilka stöd och insatser som finns.

Läs mer om export och import ››

Allmänna sammankomster
Förbud råder mot allmänna sammankomster över 50 personer. Förbudet träder i kraft den 29 mars.

Läs mer hos Polisen och Folkhälsomyndighetens test för riskbedömning av evenemang ››

Avrådan från resor
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla till och med den 15 juni 2020.

Inreseförbud
Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 maj. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen.

Samlingssidor
Här finns mer information om det nya coronaviruset och covid-19.

Information från ansvariga myndigheter på krisinformation.se ››

Vanlig frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten ››

Fördjupad information

Regeringen
Läs mer ››

Krisinformation från myndigheter
Läs mer ››

Folkhälsomyndigheten
Frågor och svar
Läs mer ››

Socialstyrelsen
Läs mer ››

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Läs mer ››

Försäkringskassan
Läs mer ››

Krispaket för svenska företag
Läs mer ››

Skatteverket
Läs mer ››

Tillväxtverket
Läs mer ››

Almi
Läs mer ››

Kulturrådet
Läs mer ››

Konstnärernas Riksorganisation
Läs mer ››

Verksamt.se
Läs mer ››

Sveriges Arkitekter
Läs mer ››

Design Sweden
Läs mer ››

Svenska Tecknare
Tips på medel att söka i coronatider
Läs mer ››

Svensk Form
Få gratis juridisk rådgivning som medlem i Svensk Form.
Läs mer ››

Vinnova
Utlysning för omställning i spåren av coronakrisen:
Läs mer ››

Tillväxt Malmö
Läs mer ››